Jéh Jewels

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Jéh Collection B.V. en opdrachtgever.

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan, een ieder die met Jéh Collection B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Jéh Collection B.V. een levering, dienst of andere prestatie verricht.

1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.

Artikel 2 aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Jéh Collection B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2 Bij het uitbrengen van offertes wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die opdrachtgever verstrekt en van de omstandigheid dat opdrachtgever tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de bestelling of opdracht van belang zijn.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand en bindt Jéh Collection B.V. slechts, indien en voorzover een bestelling of een opdracht van
de opdrachtgever schriftelijk door Jéh Collection B.V. aan de opdrachtgever is bevestigd of door Jéh Collection B.V. feitelijk uitvoering wordt gegeven aan een bestelling of een opdracht.

2.4 De opdrachtgever verleend Jéh Collection B.V. het recht om bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren
na vooruitbetaling.

Artikel 3 levering
3.1 Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.2 De opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn, maar geldt slechts bij benadering en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Door het enkel overschrijden van de leveringstermijn komt Jéh Collection B.V. niet in verzuim te verkeren, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

3.3 De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als de levertijd de 30 dagen overschrijdt.

Artikel 4 prijzen
4.1 Tenzij anders is bepaald zijn alle prijzen in euro's en exclusief BTW, kosten voor verzending of transport en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Jéh Collection B.V. is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van de overheid aan
opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5 betaling
5.1 Betaling dient te gescheiden binnen de op de facturen vermelde betalingstermijn van 30 dagen.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen direct en volledig opeisbaar.

5.3 De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan 1,5% per maand.

5.4 Indien Jéh Collection B.V. door het verzuim van de opdrachtgever genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een absoluut minimum van € 150,00.

5.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die Jéh Collection B.V. krachtens de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomst in rekening brengt.

Artikel 6 eigendomsvoorbehoud
6.1 Jéh Collection B.V. blijft eigenaar van de aan opdrachtgever geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs voor deze zaak en de daarbij ten behoeve van de opdrachtgever verrichte en te verrichten werkzaamheden volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de verschuldigde rente en kosten.

6.2 Jéh Collection B.V. blijft eigenaar van de in het vorige lid genoemde zaken totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen uit hoofde van deze en andere overeenkomsten met Jéh Collection B.V. heeft voldaan.
De opdrachtgever verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten, zoals verpanding of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voorzover de opdrachtgever op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens Jéh Collection B.V. heeft voldaan.

Artikel 7 reclames
7.1 Alle reclames dienen binnen 8 dagen na levering te geschieden, dan wel binnen 8 dagen, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.

7.2 De betalingsverplichting wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

7.3 Ieder beroep op verrekening wordt uitgesloten.

7.4 Reclames dienen altijd schriftelijk te geschieden. In geval van een telefonische melding dient de opdrachtgever de reclame onverwijld schriftelijk te bevestigen aan Jéh Collection B.V..

7.5 Indien de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn wordt overschreden, vervalt het recht op reclame.

Artikel 8 aansprakelijkheid
8.1 Jéh Collection B.V. is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade, behoudens en voorzover de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Jéh Collection B.V.

8.2 Jéh Collection B.V. aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of aan zaken en diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van derden. Indien mogelijk zal Jéh Collection B.V. haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de desbetreffende derde overdragen aan opdrachtgever.

8.3 Jéh Collection B.V. is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van opdrachtgever.

8.4 Jéh Collection B.V. is verzekerd tegen schade. De aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.

8.5 Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9 overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Jéh Collection B.V. onafhankelijk omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

9.2 In het bijzonder geldt als overmacht: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven leveranciers, alsmede alle andere omstandigheden waardoor Jéh Collection B.V. in een normale uitoefening van haar bedrijf wordt belemmerd.

9.3 In geval van een overmachtsituatie heeft Jéh Collection B.V. het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, daar wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Jéh Collection B.V. deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

9.4 In het geval van overschrijden van de leveringstermijn met meer dan een maand ten gevolge van de overmacht, heeft zowel de opdrachtgever als Jéh Collection B.V. het recht om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtgever of Jéh Collection B.V. te weinig schadevergoeding gehouden is.

Artikel 10 opschorting, ontbinding
10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet naar behoren voldoet aan haar verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stilligging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Jéh Collection B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

10.2 De vordering ter zake van het door Jéh Collection B.V. reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede uit opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, is alsdan tevens onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 geschillen
11.1 Op alle geschillen welke tussen partijen zijn ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement 's-Gravenhage, tenzij Jéh Collection B.V. kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank.